مازندران نیوز

مردم حق دارند همه چیز را بدانند

وضعیت جوی ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی مازندران در 24 ساعت گذشته :

وضعیت جوی ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی مازندران در 24 ساعت گذشته :

روز : چهارشنبه    تاريخ : 11/8/84

 

بارندگی حداکثر سرعت باد حداکثر رطوبت حداقل رطوبت حداکثر دما حداقل دما ایستگاه
0 3 92 72 21.4 18 رامسر
0 5 98 73 21.6 14.8 نوشهر
0 3 100 87 23.4 17 بابلسر
0 4 96 62 23.6 15 آمل
0 4 98 65 24 12.8 بابل
0 4 96 60 24 14 قائمشهر
0 3 95 54 24 15.2 ساری
0 5 95 56 23.4 14.4 دشت ناز
0 * 94 50 23 9

بهشهر(تيرتاش)

0 8 72 35 21 12.4 سياه بيشه
0 5 91 56 22 12.2 آلاشت
0 8 90 43 24.2 12.5 کياسر
0 6 86 76 22 9.6 پل سفيد
0 * 59 26 23 8 کجور
0 * 83 32 22 9 فريم
0 2 98 59 23.8 11.8 گلوکاه
0 5 92 65 22 13 بندر امیر آباد

واحدها:
دما: بر حسب درجه سلسیوس
رطوبت: بر حسب درصد
سرعت باد: بر حسب متر بر ثانیه
بارندگی: بر حسب میلیمتر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمد قلی نژاد   |